Apostila de la Haga

06.05.2013 18:10

 

 

Principalele categorii de acte pentru care se elibereaza apostila în cadrul instituției prefectului:

1. acte referitoare la starea civilă: certificat de stare civilă (certificat de naștere, de casatorie, de deces)*, extras de pe actele de stare civilă, act privind mentiunile înscrise pe actele de stare civilă, certificat de divorț, pe cale administrativă;

2. acte care fac dovada schimbării numelui pe cale administrativă;

3. acte care atestă componența familiei (certificat, atestat);

4. certificate de atestare a domiciliului și a cetățeniei române;

5. certificate de cazier (judiciar, fiscal etc.)

6. acte cu caracter fiscal: certificat (de rezidență fiscală, de atestare fiscală privind impozitele plătite etc.), adeverință (de venit etc.);

7. acte referitoare la raporturile de muncă/serviciu (stagiul de cotizare, adeverințe prin care se atestă activitatea desfășurată, vechimea în munca, în meserie și în specialitate etc.);

8. acte cu caracter medical (adeverință medicală, certificat de concediu medical, dovada de vaccinare, referat medical etc.), certificat de încadrare în grad de handicap;

9. certificat provizoriu de înlocuire a cardului european de sănătate;

10. certificate de botez, certificate de cununie, sentință de divorț bisericesc, adeverințe;

11. extrase ale registrelor deținute de un organ al administrației publice, atestate, adeverințe și certificate prin care se confirmă exactitatea sau realitatea unui fapt, se atesta o anumită calitate sau un drept, în vederea valorificarii anumitor drepturi (extras de carte funciară, extras din arhivele naționale sau acte privind calitatea de titular de alocație pentru copii ori faptul că titularul nu are calitatea de asigurat, acte referitoare la dreptul la liberă circulație, la exercițiul drepturilor electorale, la calitatea de șomer etc.), eliberate în temeiul legii

*cu excepția certificatelor de stare civilă eliberate de misiunile diplomatice ori de oficiile consulare ale României in străinătate

 

Principalele categorii de acte pentru care NU se eliberează apostila în cadrul instituției prefectului:

1. acte care urmeaza a fi folosite în state care nu sunt parte la Convenția de la Haga (Convenția Apostila)*;

2. copii/traduceri dupa acte administrative**;

3. documentele care emană de la o autoritate sau de la un funcționar al unei jurisdicții a statului, inclusiv cele care emană de la ministerul public, de la un grefier sau de la un executor judecătoresc, precum și declarațiile oficiale, cum ar fi: cele privind mențiuni de înregistrare, viză de investire cu data certa și legalizări de semnătura, depuse pe un act sub semnătura privată***;

4. acte sub semnătură privată**;

5.acte eliberate de misiunile diplomatice ori de oficiile consulare ale Romaniei în străinătate****;

6. acte de identitate, respectiv pașapoarte;

7. livrete de familie;

8. acte de corespondență;

9. certificat de înregistrare a rezidenței pe teritoriul României;

10. diplome onorifice;

11. adeverințe de asigurat (care înlocuiesc cardul național de asigurări sociale de sănătate);

12. certificat de absolvire a cursului de infirmiere, eliberat de OAMGMAMR

* în acest caz, solicitanții se vor adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor nr. 17 sector 5, București, respectiv Ministerului Afacerilor Externe, Aleea Alexandru, nr. 24 sector 1, București, pentru supralegalizarea actelor

** acest tip de acte pot fi legalizate; în această situație, apostila se eliberează de camerele notarilor publici

 *** în această situație, apostila se eliberează de tribunale

**** actele eliberate de misiunile diplomatice ori de oficiile consulare ale României în străinătate sunt scutite de la cerința legalizării (inclusiv apostilării), potrivit Convenției de la Londra, ratificată de România prin Legea  nr. 114/2011

NOTA: Aceste liste au fost intocmite in baza legislatiei in vigoare la data alcătuirii lor și au caracter orientativ.

 

Sursa: https://www.mai.gov.ro