Apostila de la Haga

06.05.2013 18:14

 

Principalele categorii de acte pentru care se elibereaza apostila în cadrul instituției prefectului:

1. acte referitoare la starea civilă: certificat de stare civilă (certificat de naștere, de casatorie, de deces)*, extras de pe actele de stare civilă, act privind mentiunile înscrise pe actele de stare civilă, certificat de divorț, pe cale administrativă;

2. acte care fac dovada schimbării numelui pe cale administrativă;

3. acte care atestă componența familiei (certificat, atestat);

4. certificate de atestare a domiciliului și a cetățeniei române;

5. certificate de cazier (judiciar, fiscal etc.)

6. acte care dovedesc calificarea într-o meserie: pregatirea profesionala obținută în sistemul de formare profesională pentru adulți (certificat**/diplomă de absolvire, certificat de calificare profesională**), certificat de competențe profesionale, atestat privind calificarea – pregătire și experiență profesională), certificate de atestare (tehnico-profesională, pentru transportul rutier etc.), certificate/autorizații de traducător, certificate de pregatire profesională (în domeniul transportului rutier de marfuri etc.), confirmarea autenticității certificatului (dobândit în domeniul transportului naval), adeverințe care atestă calificarea (de consilier juridic, pregatirea profesională a instructorilor de conducere auto etc.);

7. acte privind recunoașterea calificării pentru activitățile profesionale din domeniul medical: certificat (de membru, de conformitate, profesional curent etc.), adeverință (de confirmare, de rezident, cu stagiile efectuate etc.), atestat (de liberă practică, de studii complementare etc.), recomandare;

8. acte cu caracter fiscal: certificat (de rezidență fiscală, de atestare fiscală privind impozitele plătite etc.), adeverință (de venit etc.);

9. acte referitoare la raporturile de muncă/serviciu (stagiul de cotizare, adeverințe prin care se atestă activitatea desfășurată, vechimea în munca, în meserie și în specialitate etc.);

10. acte de studii (diplomă de bacalaureat, diplomă de absolvire a școlii postliceale, diplomă de licență - și anexele la aceasta: foi matricole, programe analitice), atestate de echivalare a studiilor, adeverințe (prin care se atesta calificarea profesională - redactată în limba română și în limba engleză - etc.);

11. acte cu caracter medical (adeverință medicală, certificat de concediu medical, dovada de vaccinare, referat medical etc.), certificat de încadrare în grad de handicap;

12. certificat provizoriu de înlocuire a cardului european de sănătate;

13. certificate de botez, certificate de cununie, sentință de divorț bisericesc, adeverințe;

14. alte acte ale autorităților administrației publice centrale și locale: atestat (pentru exercitarea profesiei de agent de pază și ordine, de detectiv particular, de persoana sau familie aptă sa adopte etc.), autorizație (de procurare armă și muniție, de libera practică, pentru desfășurarea activității de diriginte de șantier etc.), aviz (de exercitare a profesiei de asistent social, pentru desfășurarea activității de liberă practică medicală veterinară etc.), brevet de turism, decizie (de pensionare, medicală asupra capacității de muncă, privind încetarea/suspendarea plății ajutorului de somaj, de acordare/suspendare a indemnizației pentru creșterea copilului, de acordare a alocației de stat pentru copii etc.), dispoziție (privind numirea unui curator/tutore etc.), hotărîre (privind plasamentul copilului), licența (de antrenor, de funcționare a societăților specializate sau al cabinetelor individuale de detectivi particulari, pentru transport public, de organizare a jocurilor de noroc etc.), permis (de armă, de vanatoare etc.);

15. extrase ale registrelor deținute de un organ al administrației publice, atestate, adeverințe și certificate prin care se confirmă exactitatea sau realitatea unui fapt, se atesta o anumită calitate sau un drept, în vederea valorificarii anumitor drepturi (extras de carte funciară, extras din arhivele naționale sau acte privind calitatea de titular de alocație pentru copii ori faptul că titularul nu are calitatea de asigurat, acte referitoare la dreptul la liberă circulație, la exercițiul drepturilor electorale, la calitatea de șomer etc.), eliberate în temeiul legii

*cu excepția certificatelor de stare civilă eliberate de misiunile diplomatice ori de oficiile consulare ale României in străinătate

**apostila nu se elibereaza și pentru suplimentul descriptiv al certificatului

 

Principalele categorii de acte pentru care NU se eliberează apostila în cadrul instituției prefectului:

1. acte care urmeaza a fi folosite în state care nu sunt parte la Convenția de la Haga (Convenția Apostila)*;

2. copii/traduceri dupa acte administrative**;

3. documentele care emană de la o autoritate sau de la un funcționar al unei jurisdicții a statului, inclusiv cele care emană de la ministerul public, de la un grefier sau de la un executor judecătoresc, precum și declarațiile oficiale, cum ar fi: cele privind mențiuni de înregistrare, viză de investire cu data certa și legalizări de semnătura, depuse pe un act sub semnătura privată***;

4. acte sub semnătură privată**;

5.acte eliberate de misiunile diplomatice ori de oficiile consulare ale Romaniei în străinătate****;

6. acte de identitate, respectiv pașapoarte;

7. livrete de familie;

8. acte de corespondență;

9. certificat de înregistrare a rezidenței pe teritoriul României;

10. diplome onorifice;

11. adeverințe de asigurat (care înlocuiesc cardul național de asigurări sociale de sănătate);

12. certificat de absolvire a cursului de infirmiere, eliberat de OAMGMAMR

* în acest caz, solicitanții se vor adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor nr. 17 sector 5, București, respectiv Ministerului Afacerilor Externe, Aleea Alexandru, nr. 24 sector 1, București, pentru supralegalizarea actelor

** acest tip de acte pot fi legalizate; în această situație, apostila se eliberează de camerele notarilor publici

 *** în această situație, apostila se eliberează de tribunale

**** actele eliberate de misiunile diplomatice ori de oficiile consulare ale României în străinătate sunt scutite de la cerința legalizării (inclusiv apostilării), potrivit Convenției de la Londra, ratificată de România prin Legea  nr. 114/2011

NOTA: Aceste liste au fost intocmite in baza legislatiei in vigoare la data alcătuirii lor și au caracter orientativ.

 

Sursa: https://www.mai.gov.ro